Regulamin szkoleń

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy dokonać za pośrednictwem „Formularza kontaktowego”, który jest dostępny w zakładce „Kontkat”. Zgłoszenie może zostać wysłane również na adres poczty elektronicznej biuro@balancetaping.pl lub na adres e-mail bezpośrednio do organizatora szkolenia.
 2. Kwalifikowanie na listę uczestników szkoleń następuje według kolejności nadchodzących zgłoszeń oraz wpłaty zaliczki w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 3. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji którejś z osób zakwalifikowanych lub jej skreślenia z listy uczestników przez organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników.
 4. Osoba zakwalifikowana na kurs jest zobowiązana do przesłania dokumentów, zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu, oraz przestrzegać terminów kolejnych wpłat. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 5. Wpłaty za kurs należy dokonać na konto podane przez organizatora w informacji zwrotnej na zgłoszenie. W przypadku nie dokonania wypłaty w wyznaczonym terminie organizator jak i balancetaping.pl mają możliwość wykreślenie danej osoby z listy uczestników.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym że:
  1. w przypadku rezygnacji 21 dni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50 zł. jako koszty manipulacyjne,
  2. w przypadku rezygnacji 14 dni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 zł. jako koszty manipulacyjne,
  3. w przypadku rezygnacji 7 dni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50% wartości kursu,
  4. w przypadku rezygnacji 6 dni przed rozpoczęciem kursu potrąca się pełną kwotę (100%).
 7. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników balancetaping.pl i organizatorzy szkoleń zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty zostają wówczas zwracane przez organizatora, lub przenoszone na inny termin.
 8. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba potwierdzona zwolnieniem L4) istnieje możliwość przeniesienia dokonanej wpłaty na kolejną edycję szkolenia lub wskazanie uczestnika zastępczego.
 9. W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu planowanych szkoleń bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.
 10. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.
 11. Organizator wystawia faktury VAT uczestnikom za kurs w czasie trwania szkolenia.
 12. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia.